z

Quy tắc khí hậu của SEC đã được ban hành!

Bộ quy tắc cuối cùng này do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ban hành sẽ cung cấp những thông tin chất lượng, quy định nhất quán cho các nhà đầu tư, giúp họ dễ dàng thực hiện các yêu cầu liên quan.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, SEC đã ban hành quy tắc 1 cuối cùng yêu cầu người đăng ký cung cấp thông tin tiết lộ về khí hậu trong báo cáo thường niên và báo cáo đăng ký của họ, bao gồm cả báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), bắt đầu bằng báo cáo thường niên cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 , dành cho những người nộp đơn tăng tốc lớn vào cuối năm dương lịch.

Trong phần chú thích của báo cáo tài chính, người đăng ký phải cung cấp thông tin về (1) ảnh hưởng cụ thể của báo cáo tài chính do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các điều kiện tự nhiên khác, (2) lượng bù đắp carbon nhất định và chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) và (3) tác động trọng yếu đến các ước tính và giả định tài chính do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các điều kiện tự nhiên khác hoặc các mục tiêu hoặc kế hoạch chuyển đổi liên quan đến khí hậu được công bố. Những tiết lộ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu kiểm toán hiện hành đối với báo cáo tài chính.

Link bài viết: https://www.linkedin.com/posts/david-carlin7_climate-sustainability-esg-activity-7171305333120823296-u04I/?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

showroom