Giới thiệu chung

Tôn chỉ hoạt động

Với mục tiêu Vì Việt Nam Sáng tạo – Đổi mới – Đột phá và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDG 6, 7, 11, 12, 13), ngày 25 tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Sáng Tạo Xanh Việt Nam (viết tắt là GREEN IN) đã được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108486850 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 1 ngày 14/04/2022. 

GREEN IN hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp xã hội với cam kết kinh doanh vì mục tiêu xã hội và môi trường đã đăng ký, hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và quản trị hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Tầm nhìn

GREEN IN hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam dựa vào áp dụng giải pháp công nghệ phương thức sản xuất xanh, đổi mới, sáng tạo đột phá. Đồng thời áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Sứ mệnh

GREEN IN hướng tới những thay đổi bền vững thông qua đẩy mạnh hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, sản phẩm dịch vụ giải pháp xanh đóng góp trực tiếp ứng dụng công nghệ sạch, phương thức sản xuất xanh, quản trị hiệu  quả môi trường tài nguyên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình thực thi chính sách tại Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tiên phong hoạt động kinh doanh mục tiêu hội môi trường, hướng đến những giải pháp đổi mới, sáng tạo đột phá tính ứng dụng cao, luôn tôn trọng bình đẳng, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động

Với mục tiêu vì Việt Nam sáng tạo – đổi mới – đột phát trong phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, GREEN IN tập trung vào hoạt động: 

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tạo ra sản phẩm, giải pháp, phương pháp tiếp cận dụng thực tiễn trong lĩnh vực môi trường, năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, tăng trưởng xanh và công nghệ số để thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
  • Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn về năng lượng, môi trường, tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường  
  • Tư vấn, đánh giá và xúc tiến chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển giao sáng kiến, sản phẩm nghiên cứu, sáng chế, dịch vụ sản xuất xanh.  
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại thông qua hình thức sự kiện, triển lãm, cung cấp dịch vụ đào tạo, tập huấn… 
  • Tái tạo và gọi vốn đầu tư sản xuất và phát triển thị trường cho sản phẩm xanh, hỗ trợ thanh niên và phụ nữ khởi nghiệp. 
  •  

Văn phòng tại Hà Nội