Từ sau Hội nghị COP 26, với cam kết hướng đến phát thải ròng bằng 0, các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu chị tác động lớn về yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam có nhiều chuyển động chính sách với các yêu cầu mới liên quan đến giảm phát thải. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải chứng minh nỗ lực giảm phát thải, nếu khống muốn đứng ngoài cuộc.

Đối với các doanh nghiệp trong nước Chính phủ cũng ban hành quyết định 01/2022/QĐ-TTg về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mặc dù chưa có quy định bắt buộc trong nước nhưng khi xuất khẩu sang thị trường nước ngoài thì cũng sẽ phải tuân thủ các quy định quốc tế về chuyển dịch xanh hơn. Trước tình hình này, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng kế hoạch thích ứng để có cơ hội tiếp tục phát triển và thu hút các đầu tư cho phát triển sản xuất.  

Từ bối cảnh này, GREEN IN cũng đã phối hợp với các bên liên quan để rà soát tác động của chính sách về giảm phát thải khí nhà khính và thị trường cacbon đối với doanh nghiệp để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp hướng đến giảm phát thải.  

Mục tiêu và kết quả đã đạt được

Chúng tôi hướng tới 03 mục tiêu:

  • Cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam các thông tin cập nhật về chính sách, công nghệ, tài chính kỹ thuật để ứng dụng các giải pháp xanh. 
  • Cung cấp nền tảng trao đổi thông tin tính toán lượng phát thải của doanh nghiệp để kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp. 
  • Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về lĩnh vực liên quan. 

Và các hoạt động đã thực hiện:

Trong năm 2022, GREEN IN đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ DN Nhỏ Vừa (SMEPC) – VCCI TP. HCM triển khai nghiên cứu về thích ứng của doanh nghiệp trước các chế chính sách các bon.

Bên cạnh đó, GREEN IN cũng phối hợp với các bên báo chí truyền thông để tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm chia sẻ về các chính sách liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước các yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính 

 

Các hoạt động dự kiến

  1. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và nhận thức cho doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ về chủ đề giảm phát thải khí nhà kính và thị trường các bon. 
  2. Hỗ trợ kết nối các bên cung cấp tài chính để thúc đẩy ứng dụng các giải pháp xanh trong doanh nghiệp.  
  3. Cung cấp nền tảng tính toán và kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp.  
  4. Đồng hành cùng doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch thích ứng và giảm thiểu phát.